Leonardo Collegestelt voor

Begeleiding

Evaluatie

Kennis en vaardigheden

In het Leonardo College evalueren we om te leren en we trachten deze evaluatie zo breed mogelijk te houden. We proberen te focussen op kennis, maar evenzeer op verschillende talenten en vaardigheden. Zonder kennis geen vaardigheden en zonder vaardigheden geen kennisverwerving. Onze hedendaagse samenleving vraagt heel wat nieuwe vaardigheden en daar willen we gericht op inspelen met innovatief onderwijs via robotprogrammatie, 3D-printing, taalprojecten, webquests, enz.

Om te komen tot een betrouwbare evaluatie willen we de leerling zo volledig mogelijk bekijken. We willen een duidelijk zicht krijgen op alle competenties van elk kind. Daarom organiseren we voor alle vakken gespreide evaluaties, zodat we de vorderingen van het dagelijkse werk van elke leerling in kaart kunnen brengen. Op 2 momenten in het jaar komen daar examenresultaten bij om te toetsen of leerlingen grotere gehelen kunnen verwerken en verbanden kunnen leggen. We bouwen dat geleidelijk aan op vanaf het 1ste tot het 6de jaar.

 

In de eerste graad is er in december en in juni een beperkte reeks examens voor bepaalde vakken. Met deze beperkte reeks examens willen we de leerlingen actief begeleiden in het voorbereiden en afleggen van een examen voor een groter geheel. De opvolging en remediëring staat hier centraal. Het moet de leerlingen klaarstomen voor een langere reeks examens. De nadruk blijft wel liggen op gespreide evaluatie met allerlei vormen.

 

Vanaf het derde en vierde jaar wordt de examenreeks iets omvangrijker en handelen de evaluatiemomenten over grotere gehelen. Daarnaast blijven we kiezen voor een zo breed mogelijke en permanente evaluatie voor alle vakken. Op die manier willen wij de overgang naar het hoger onderwijs vlotter laten verlopen en de leerlingen stilaan leren om grotere leerstofgehelen te verwerken. In de derde graad is er een uitgebreide examenreeks met schriftelijke en mondelinge proeven in december en juni.

 

Rapportering

 

Feedback is prioritair in het leerproces van onze leerlingen. Met gerichte commentaren, tips en raadgevingen kunnen de leerlingen hun eigen leerproces bijsturen. Deze feedback wordt dagelijks in de lespraktijk ingebouwd, maar de ouders zijn een belangrijke partner en zij moeten heel goed op de hoogte gehouden worden.Ouders en leerlingen kunnen de vorderingen permanent raadplegen via smartschool. Onmiddellijk nadat de leerkracht resultaten of commentaar heeft ingevoerd, is deze consulteerbaar. Er zijn verschillende STAVAZA (stand van zaken) doorheen het jaar, waarop de leerkrachten en de klascoach commentaren neerschrijven. Op deze STAVAZA komt ook feedback van de klassenraad. We verwittigen wanneer een stand van zaken wordt opgemaakt. De planning hiervan is terug te vinden op de smartschoolkalender.

Op het einde van het eerste trimester ontvangt elke leerling een gedrukt syntheserapport. Dit bevat een samenvatting van alle evaluatiemomenten van deze eerste periode en wordt afgehaald op het oudercontact net voor de kerstvakantie. Op het einde van het schooljaar volgt er een tweede syntheserapport, een totaalrapport en een verslag van de eindbeslissing van de delibererende klassenraad in juni. Al deze documenten zijn digitaal beschikbaar en worden ook afgedrukt. Ze worden opgeborgen in een rapportmapje.

Permanent digitaal rapport

 

begeleiding_afb3begeleiding_afb2

 

Per vak vind je een overzicht van taken, grote en kleine overhoringen. Vakleerkrachten kunnen opmerkingen met aanvullende info of raadgevingen over de houding of het resultaat formuleren. Al deze informatie is online beschikbaar voor leerlingen en ouders.

Syntheserapport

Per vak worden de punten van dagelijks werk, het examen, het totaal, het procent genoteerd.

Eindbeslissing

Rekening houdend met het volledige dossier van de leerling, nl. resultaten en leerhouding, progressie en inzet, zoals opgenomen in het leerlingvolgsysteem, neemt de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar een beslissing. De klassenraad zal bij haar beslissing vooral vooruit kijken en een attest toekennen in functie van de toekomstmogelijkheden van de leerling. “Kan deze leerling op basis van wat hij/zij getoond heeft volgend jaar slagen?” Op die vraag zijn er verschillende antwoorden te geven:

attest A: de leerling is geslaagd

attest B: de leerling is geslaagd maar bepaalde richtingen in het volgend leerjaar worden uitgesloten (wil men deze richtingen toch volgen, dan moet men overzitten)

attest C: de leerling is niet geslaagd en moet zijn jaar overzitten

– Daar bovenop geeft de klassenraad een oriënteringsadvies voor de te volgen richting volgend schooljaar

Leerlingbegeleiding

 

Cel leerlingbegeleiding en zorgcoördinatie

 

Onze cel leerlingbegelding leidt de praktische uitwerking van ons zorgcontinuüm in goede banen. Zij overleggen wekelijks om het ideale zorgkader dagelijks in de praktijk te kunnen brengen.

Bij de leerlingbegeleiders kun je terecht voor een gesprek, studiehulp, extra begeleiding, familiale problemen, individuele problemen, vragen omtrent de studieloopbaan, enz. Per campus hebben wij een zorgcoördinator.

 

Klassenraad

 

Alle leerkrachten van de klas houden minstens 3 x per jaar een formele bespreking over de vorderingen van elke leerling. Tijdens dit overleg zoeken ze samen naar oplossingen om te remediëren of te begeleiden en indien nodig stellen ze een actieplan op. Tijdens de geplande oudercontacten wordt de bespreking van de klassenraad met elke ouder bekeken. Extra overleg met de ouders kan soms aangewezen zijn.

Op het einde van het schooljaar zal de delibererende klassenraad in eer en geweten een beslissing nemen over de richting van de verdere schoolloopbaan van elke leerling.

 

Oudercontact: formeel en informeel ontmoeten

 

Ouderbetrokkenheid is een absolute prioriteit voor het Leonardo College. De communicatie via smartschool is hierbij onmisbaar, maar ook de effectieve ontmoeting op allerlei informele momenten en activiteiten vinden wij belangrijk. Wees welkom op onze culturele activiteiten, eetfestijn, infodagen om een babbel te slaan met de leerkrachten. Het formele oudercontact is een uitgelezen moment om stil te staan bij de schoolloopbaan. In het 1ste, 2de en 3de trimester worden alle ouders uitgenodigd voor een oudercontact.

Er wordt geluisterd naar de ouders en de vorderingen van de resultaten en het gedrag van de leerling worden besproken.

Eind juni wordt het jaarrapport en het oriënteringsadvies afgehaald door de ouders.

 

CLB

 

Het Leonardo College werkt samen met CLB Ninove, Kluisweg, 9400 Ninove 054 33 90 19

Een C.L.B. – medewerker is regelmatig op de school aanwezig.

Raadplegingen i.v.m. studie- en beroepskeuze, moeilijkheden met studeren, psychologische en sociale problemen, gezondheidsproblemen enz. Afspraak via het secretariaat van de school of het C.L.B.-centrum.

Studiebegeleiding

 

Differentiatie 1ste graad

 

Leerlingen worden uitgenodigd om te remediëren of te verdiepen tijdens de lessen. Voor bepaalde vakken of vakonderdelen wordt er na afspraak eventueel nog een extra remediëringsmoment ingelast indien nodig.

 

Studiebegeleiding 2de en 3de graad

 

Bij de start van het schooljaar wordt meegedeeld op welke middagen er studiebegeleiding wordt georganiseerd en voor welke vakken. De leerlingen kunnen op vrijwillige basis deze studiebegeleiding volgen. Soms beslist de klassenraad dat aanwezigheid op de studiebegeleiding vereist is.

Schoolloopbaanbegeleiding

Vooral in de derde graad zetten we heel sterk in op het maken van een goede studiekeuze. Het Columbusproject van de overheid is hier ons richtsnoer. We laten leerlingen van het 5de en 6de jaar een mooi traject afleggen en we bieden tal van activiteiten aan om de studiekeuze te triggeren.

https://columbus.onderwijskiezer.be/download/leerlingen/